Tài liệu kế toán logistics: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh

Đối với các doanh nghiệp logistics thực hiện hoạt động nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, các thủ tục hải quan…sẽ phát sinh nhiều nghiệp vụ kế toán. Dưới đây là một số tài liệu kế toán logistics liên quan đến kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp logistics, các kế toán cần lưu ý để tránh khỏi các sai sót xảy ra.

1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ logistic ảnh hưởng tới kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh

1.1. Khái niệm logistics

Thuật ngữ logistics cũng đã được sử dụng chính thức trong Luật thương mại Việt Nam: “Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao”. (Căn cứ Điều 233 Luật thương mại 2005)

1.2. Phân loại logistic

Lĩnh vực logistics rất đa dạng, bao gồm nhiều quy trình và công đoạn khác nhau nên người ta chia thành 4 phương thức khai thác hoạt động logistics như sau:

 • Logistics tự cung cấp
 • Second Party Logistics (2PL)
 • Third Party Logistics (TPL) hay logistics theo hợp đồng
 • Fourth Party Logistics (FPL) hay Logistics chuỗi phân phối.

1.3. Đặc điểm dịch vụ logistic

 • Logistics hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp
 • Logistics là sự phát triển cao, hoàn chỉnh của dịch vụ vận tải giao nhận, vận tải giao nhận gắn liền và nằm trong logistics
 • Logistics là sự phát triển hoàn thiện dịch vụ vận tải đa phương thức.

1.4. Ảnh hưởng của đặc điểm kinh doanh dịch vụ logistic ảnh hưởng đến kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh

Hoạt động kinh doanh dịch vụ logsitics có những đặc điểm ảnh hưởng đến kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh như sau: chính sách tỷ giá hối đoái, chính sách thuế của Nhà nước, …

2. Kế toán doanh thu và thu nhập trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics

2.1. Khái niệm và phân loại doanh thu

 • Khái niệm doanh thu và thu nhập trong doanh nghiệp
Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 “ Doanh thu và thu nhập khác, Doanh thu được định nghĩa là tổng giá trị của các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Các khoản thu hộ bên thứ ba, không phải là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ không được coi là doanh thu. Các khoản góp vốn của cổ đông hoặc chủ sở hữu làm tăng vốn chủ sở hữu nhưng không là doanh thu.
 • Phân loại doanh thu:
– Doanh thu từ hoạt động kinh doanh:
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh là toàn bộ số tiền đã thu hoặc sẽ thu được từ việc bán hàng hóa sản phẩm và cung ứng dịch vụ trên thị trường sau khi trừ đi các khoản giảm giá, chiết khấu hàng bán và các khoản hàng bán bị trả lại.– Doanh thu từ hoạt động tài chính:
Doanh thu từ hoạt động tài chính là toàn bộ số tiền đã thu hoặc sẽ thu được từ các hoạt động liên doanh liên kết, góp vốn cổ phần, thu lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay (trừ lãi tiền vay phát sinh từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản), tiền lãi trả chậm của việc bán hàng trả góp, tiền hỗ trợ lãi suất tiền vay của Nhà nước trong kinh doanh (nếu có), thu từ hoạt động mua bán chứng khoán (công trái, trái phiếu, tín phiếu, cổ phiếu…)
 • Thu nhập từ các hoạt động khác:
Là toàn bộ số tiền thu được hoặc sẽ thu được từ các hoạt động xảy ra không thường xuyên của doanh nghiệp ngoài các khoản thu đã được xác định là doanh thu hoạt động kinh doanh hoặc doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

2.2. Điều kiện ghi nhận và nguyên tắc ghi nhận doanh thu

Việc xác định và ghi nhận doanh thu phải tuân thủ theo các quy định trong Chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”. Doanh thu được ghi nhận theo nguyên tắc phù hợp, theo năm tài chính và phải được theo dõi riêng biệt theo từng loại doanh thu. Khi phát sinh các khoản giảm trừ thì kế toán phải hạch toán riêng biệt các khoản giảm trừ.

2.3. Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ

 • Chứng từ sử dụng
Hóa đơn tài chính thực hiện theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ tài chính về hoá đơn bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ.
Ngoài các hoá đơn trên, kế toán còn sử dụng các chứng từ sau: Hợp đồng vận chuyển, Phiếu xác nhận cung cấp dịch vụ, Vận đơn, Cam kết thanh toán, Công nợ đại lý
 • Tài khoản sử dụng
Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistic, tài khoản sử dụng chủ yếu là TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”. Bên cạnh các tài khoản ghi nhận doanh thu, kế toán cũng sử dụng các tài khoản giảm trừ doanh thu như: TK 521 “ Chiết khấu thương mại”, TK 532 “ Giảm giá hàng bán”

2.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính

 • Chứng từ sử dụng
Trong kế toán doanh thu hoạt động tài chính, ngoài các hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng theo thông tư số 153/ 2010/TT-BTC của Bộ tài chính, kế toán doanh thu hoạt động tài chính còn sử dụng các chứng từ: Giấy báo có của ngân hàng, các hợp đồng liên doanh liên kết, các chứng từ có giá (cổ phiếu, trái phiếu…); các hợp đồng tín dụng.
 • Tài khoản sử dụng
Doanh thu hoạt động tài chính được phản ánh trên Tài khoản 515.

2.5. Kế toán thu nhập khác

Tài khoản sử dụng: Tài khoản 711 “Thu nhập khác” dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác của doanh nghiệp

3. Kế toán chi phí trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistic

3.1. Khái niệm và phân loại chi phí

 • Khái niệm về chi phí
Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã bỏ ra có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định (tháng, quý, năm)
 • Phân loại chi phí
Các cách phân loại thường được sử dụng ở các doanh nghiệp gồm:
– Thứ nhất, phân loại theo mối quan hệ giữa chi phí và tập hợp chi phí: Chi phí trực tiếp, Chi phí gián tiếp
– Thứ hai, phân loại chi phí theo khoản mục chi phí: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, Chi phí sản xuất chung
– Thứ ba, phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí và khối lượng dịch vụ: Chi phí cố định (định phí), Chi phí biến đổi (biến phí), Chi phí hỗn hợp.

3.2. Phương pháp kế toán chi phí

Phương pháp hạch toán là một phương pháp hoặc hệ thống các phương pháp được sử dụng để tập hợp và phân loại chi phí theo đối tượng tập hợp chi phí.

3.3. Chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán sử dụng để kế toán chi phí bao gồm:
 • Hóa đơn mua hàng và cung cấp dịch vụ theo thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ tài chính
 • Bảng thanh toán tiền lương, tiền thưởng, Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ, Bảng phân bổ công cụ, dụng cụ.
 • Bên cạnh đó, kế toán còn sử dụng một số chứng từ khác như: công nợ đại lý, phiếu chi, hóa đơn thu phí của ngân hàng, …

3.4. Kế toán giá vốn dịch vụ logistic

Tài khoản sử dụng: TK 632: Chi phí giá vốn hàng bán

3.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

Tài khoản sử dụng: TK 642 “ Chi phí quản lý doanh nghiệp”
Chi phí quản lý doanh nghiệp được kế toán chi tiết theo từng nội dung chi phí theo quy định.

3.6. Kế toán chi phí tài chính

Tài khoản sử dụng: TK 635 “ Chi phí tài chính”

3.7. Kế toán chi phí khác

Tài khoản sử dụng: TK 811 “ Chi phí khác”

4. Kế toán kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistic

4.1. Khái niệm kết quả kinh doanh

Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau một thời kỳ nhất định.

4.2. Kế toán kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics

 • Nguyên tắc kế toán
Khi tiến hành kế toán kết quả kinh doanh cần tuân thủ theo 3 nguyên tắc sau đây:
+ Kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán phải được hạch toán theo đúng quy định của chế độ quản lý tài chính.
+ Kế toán hoạt động kinh doanh phải được hạch toán chi tiết theo từng loại hoạt động.
+ Các khoản doanh thu và thu nhập được kết chuyển vào tài khoản này là số doanh thu thuần và thu nhập thuần.
 • Chứng từ và tài khoản sử dụng
+ Chứng từ sử dụng
+ Tài khoản sử dụngTài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” được dùng để xác định kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *